Закуп

Тезгите се издаваат во период од 1 година, 6 месеци и 3 месеци , а за штанд и бижутерија во период од 1 година и 6 месеци.

 

Во зависност од тоа  дали закупецот е правно или физичко лице потребни се следните документи :

 

  • ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

-         ПОТВРДА ЗА ЗАПИШАНО ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО, СО ИМЕ НА НОСИТЕЛОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ПОТВРДАТА СЕ ДОБИВА ВО ПОДРАЧНАТА ЕДИНИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

-          ЛИЧНА КАРТА

 

Барање за Закуп

 

-          СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР СО ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР – ОХРИД

 

  • ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

-         РЕШЕНИЕ ОД ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР КОЕ НЕ Е ПОСТАРО ОД 6 МЕСЕЦИ

-          РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА ФИСКАЛНА КАСА

 

Барање за Закуп

 

-          СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР СО ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР – ОХРИД