Огласи

 

ОГЛАС

За издавање под закуп тезги
.
ЈП Градски пазар Охрид, издава под закуп 4 ново поставени тезги за продажба за пиљара.
.
Сите оние кои се заинтересирани за закуп, треба да ги имаат подмирено сите давачки кон претпријатието, да поднесат Барање за закуп, и да ги поседуваат сите документи (фотокопија од лична карта, тековна состојба не постара од 6 месеци од Централен Регистар на РМ).
.
Во случај да се јават повеќе заинтересирани закупувачи, тезгите ќе се даваат по пат на лицитација.
 
Со Почит
 

 

 

 

 

ОГЛАС

За издавање под закуп тезги
.
По повод Новогодишните и Божиќните празници, Ј.П “ГРАДСКИ ПАЗАР“ ОХРИД издава под закуп тезги за продажба на Новогодишни украси на плоштадот Крушевска Република (кај Стариот Чинар). Период од 05.12.2017 годин до 15.01.2018 год.
.
Лицата заинтересирани за изнајмување на тезгите треба да се пријават најдоцна до 05.12.2017 год. во административните простории на Ј.П “ГРАДСКИ ПАЗАР“ ОХРИД.
.
Дополнителни информации можат да се добијат во просториите на ЈП “ГРАДСКИ ПАЗАР“ ОХРИД на Бул.Туристичка бр.79 или на тел.046/266-600.

.
.
.
.
.
.
.

Врз основа на член 28 од Статутот на ЈП Градски Пазар Охрид, член 20-д од Закон за вработените во јавниот сектор (Сл.весник на РМ бр.27/14, бр.199/14 и бр.27/16) и чл.37-м од Законот за јавните претпријатија (Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 41/14, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16) и согласно чл.22ст.1т.1, чл.23ст.4 од Законот за работни односи, Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид донесе:

Одлука
За прием на помошно-технички персонал на неопределено време

Член 1

Врз основа на Јавен оглас бр.04-251/1 од 04.08.2017 година, објавен во дневните весници Нова Македонија и Лајме на 05.08.2017година, ЈП Градски Пазар Охрид ќе склучи Договор за вработување на неопределено работно време со следните кандидати:
1.Зоран Скрчески-Груповодител за миење на возила 28.КДР 0401 А01 018
2. Крсте Чулчески- Општ работник 31.КДР 0401 А03 012
3. Ѓоко Буџакоски- Општ работник 31.КДР 0401 А03 012

Член 2

При донесување на Одлуката, Директорот го имаше во предвид Записникот од Комисијата за селекција за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички персонал бр. 04-248/2 од 01.11.2017 година.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето. Надлежните служби во ЈП Градски Пазар Охрид се должни да постапат по истата.

ЈП Градски Пазар Охрид
Директор

Тони Коталески

______________________________

Врз основа на член 28 од Статутот на ЈП Градски Пазар Охрид, член 20-д од Закон за вработените во јавниот сектор (Сл.весник на РМ бр.27/14, бр.199/14 и бр.27/16) и чл.37-м од Законот за јавните претпријатија (Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 41/14, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16) и согласно чл.22ст.1т.1, чл.23ст.4 од Законот за работни односи, Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид донесе:

Одлука
За прием на даватели на јавни услуги на неопределено време

Член 1

Врз основа на Јавен оглас бр.04-250/1 од 04.08.2017 година објавен во дневните весници Нова Македонија, Вечер и Лајм на 05.08.2017 година ЈП Градски Пазар Охрид ќе склучи Договор за вработување на неопределено работно време со следните кандидати:
1.Кристијан Тодоровски-Инкасант наплатувач 27.КДР 0305 Б04 056
2.Јован Јованоски- Инкасант наплатувач 27.КДР 0305 Б04 056

Член 2

При донесување на Одлуката, Директорот го имаше во предвид Записникот од Комисијата за селекција за вработување на даватели на јавни услуги и помошно-технички персонал бр. 04-248/2 од 01.11.2017 година.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето. Надлежните служби во ЈП Градски Пазар Охрид се должни да постапат по истата.

ЈП Градски Пазар Охрид
Директор

Тони Коталески

________________________________________________________________________
ЈП Градски Пазар Охрид,издава под закуп тезги за продажба на земјоделски производи,бижутерија,текстил од 01.01.2017 година.
Заинтересираните правни и физички лица најдоцна до 31.12.2016
година треба да поднесат барање за закуп. Правните лица потребно е да достават Решение од централен регистар, а физичките лица потврда од Министерство за земјоделие за регистрирани Земјоделци или потврда за регистрирани занаетчии.
Дополнителни информации можат да се добијат во просториите на ЈП
Градски Пазар Охрид или на тел.046/266-600.

____________________________________________________

Оглас

ЈП Градски Пазар Охрид,издава под закуп тезги за продажба на цвеќе од 01.03.2017 годин до 15.03.2017 год.
Заинтересираните правни и физички лица најдоцна до 01,03,2017 год.
година треба да поднесат барање за закуп.
Дополнителни информации можат да се добијат во просториите на ЈП
Градски Пазар Охрид или на тел.046/266-600.